EF กับ Growth Mindset

EF กับ Growth Mindset

คนที่ประยุกต์ใช้เรื่อง EF ในการพัฒนาเด็กหรือการศึกษา  ควรได้มองความเชื่อมโยงเข้าสู่ growth mindset ซึ่งเป็นความเชื่อหรือสมมติฐาน (assumption) ซึ่งใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องใด ตัวมนุษย์เองก็ตาม ปัญหาการศึกษาที่เราเผชิญความยากลำบากอยู่ก็ตาม...
“เมื่อครูเปลี่ยน นักศึกษาเปลี่ยน”  ในห้องเรียนวิชาสมองกับการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

“เมื่อครูเปลี่ยน นักศึกษาเปลี่ยน” ในห้องเรียนวิชาสมองกับการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง Executive Functions (EF) ชี้ชัดว่า การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (EF) ใช้ระยะเวลายาวนานจากขวบปีแรก จนถึงประมาณวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (25-30 ปี) แต่ช่วงปฐมวัย (3-6 ปี) เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด และมีอัตราการพัฒนาได้ดีที่สุด ที่จะปลูกฝังทักษะ EF...
สสส. เฮ…สนับสนุนราชภัฏประสบความสำเร็จ ผลิต นศ.ครูชั้นปี 1 ผ่านหลักสูตรสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยรุ่นแรกของไทย กว่า 1,300 คน

สสส. เฮ…สนับสนุนราชภัฏประสบความสำเร็จ ผลิต นศ.ครูชั้นปี 1 ผ่านหลักสูตรสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยรุ่นแรกของไทย กว่า 1,300 คน

นับเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญของภาคีเครือข่ายทั้ง 3 องค์กร ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ที่ได้ร่วมกันยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยราชภัฏ...
สถาบัน RLG โดยการสนับสนุนของ สสส.จัดอบรมหลักสูตรสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

สถาบัน RLG โดยการสนับสนุนของ สสส.จัดอบรมหลักสูตรสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

วันนี้ ( 24 พ.ค.) ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สครภได้ร่วมมือกับสถาบัน RLG หรือรักลูก เลิร์นนิ่ง กรู๊ฟ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)จัดอบรมหลักสูตรทักษะสมอง...
โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยความรู้ Executive Functions รุ่น 4

โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยความรู้ Executive Functions รุ่น 4

โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยความรู้ Executive Functions รุ่น 4 “การพัฒนาทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ EF” สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมือง จ.ลำปาง โดย...