การเล่นคือหัวใจของการเรียนรู้ของเด็กเล็ก (ตอนต่อจากเรื่อง Creative Play)

การเล่นคือหัวใจของการเรียนรู้ของเด็กเล็ก (ตอนต่อจากเรื่อง Creative Play)

ขณะที่เด็กเล่น พวกเขาเรียนรู้แต่ที่สำคัญที่สุด ในขณะเล่น เด็กเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้อย่างไร ~ O. FRED DONALDSON ~ ตลอดช่วงปฐมวัย การเล่นส่งเสริมพัฒนาร่างกายของเด็ก เพิ่มทักษะการใช้ประสาทสัมผัส การใช้กล้ามเนื้อ และการสำรวจ เด็กๆจะค่อยๆ...