CHILDHOOD TRAUMA IN DISRUPTIVE WORLD “ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวน”

CHILDHOOD TRAUMA IN DISRUPTIVE WORLD “ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวน”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วม ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ในหัวข้อเรื่อง ? “ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวน” : รู้จัก เข้าใจความเจ็บปวดของเด็กในโลกยุคผันผวนและเรียนรู้วิธีการเยียวยาป้องกัน ?...
“เมื่อครูเปลี่ยน นักศึกษาเปลี่ยน”  ในห้องเรียนวิชาสมองกับการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

“เมื่อครูเปลี่ยน นักศึกษาเปลี่ยน” ในห้องเรียนวิชาสมองกับการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ความรู้เกี่ยวกับทักษะสมอง Executive Functions (EF) ชี้ชัดว่า การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (EF) ใช้ระยะเวลายาวนานจากขวบปีแรก จนถึงประมาณวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (25-30 ปี) แต่ช่วงปฐมวัย (3-6 ปี) เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด และมีอัตราการพัฒนาได้ดีที่สุด ที่จะปลูกฝังทักษะ EF...
สถาบัน RLG โดยการสนับสนุนของ สสส.จัดอบรมหลักสูตรสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

สถาบัน RLG โดยการสนับสนุนของ สสส.จัดอบรมหลักสูตรสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

วันนี้ ( 24 พ.ค.) ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สครภได้ร่วมมือกับสถาบัน RLG หรือรักลูก เลิร์นนิ่ง กรู๊ฟ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)จัดอบรมหลักสูตรทักษะสมอง...
โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยความรู้ Executive Functions รุ่น 4

โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยความรู้ Executive Functions รุ่น 4

โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยความรู้ Executive Functions รุ่น 4 “การพัฒนาทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ EF” สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมือง จ.ลำปาง โดย...