สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

นางปิยะนุช ไชยสมทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สธจ. น่าน

เมื่อได้รับความรู้เรื่องทักษะสมอง EF และเห็นความสำคัญของ EF แล้ว ศน.ปิยะนุชจึงคิดขับเคลื่อนความรู้ EF ในจังหวัดน่าน ในขณะเดียวกันก็เป็นหลักในการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรสังกัดต่างๆ 4 กระทรวง ทั้งศน.ที่รับผิดชอบดูแลเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 และเขต 2 วิทยาลัยชุมชน อปท. พมจ. สธ. และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน แล้วขับเคลื่อนความรู้  EF อย่างเข้มแข็ง อบรมครูปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดน่าน เรื่องการพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย ทั้ง Onsite และ Online จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูส่งผลงาน Best Practice เข้ามาแลกเปลี่ยนกัน ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นต้นแบบในการนำความรู้ EF สู่การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา EFจนกระทั่งสามารถวางเป้าหมายและมีแผนที่จะขยายความรู้ EF สู่โรงเรียนทั่วจังหวัดน่านในปี 2565 โดยจะจัดอบรมผู้บริหาร ครูจากทุกสังกัดคัดเลือกครูแกนนำ EFรวมทั้งพัฒนาวิทยากรEF ในพื้นที่

การขับเคลื่อน EF ที่เป็นรูปธรรม

 • จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดขับเคลื่อนความรู้ EF ในจังหวัดน่าน
 • อบรมครูปฐมวัยจ.น่าน เรื่องการพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย ทั้ง Onsite และ Online
 • จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ผู้บริหารและครูส่งผลงาน Best Practice เข้ามาแลกเปลี่ยนกัน
 • ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นต้นแบบในการนำความรู้ EF สู่การดำเนินการจัดกิจกรรม มีการติดตามผลเป็นระยะๆ
 • วางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยเต็มพื้นที่ จ.น่าน ในปี 2565 โดยนำเรื่องการพัฒนาทักษะสมอง EF เข้าสู่คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด เชิญคณะทำงานมาร่วมพูดคุยวางแผนงาน 30 คนจากหลากหลายสังกัดรวมทั้งจากสถาบันอุดมศึกษา (จังหวัดน่านไม่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้ จึงขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์อรทัย เหล่าอลงกรณ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง EF) มีแผนงานดังนี้

       1. (งบประมาณปี 65 จากอบจ.) จัดอบรมผู้บริหารและครูจากโรงเรียนทุกสังกัด ตั้งเป้าไว้ 500 คน  โดยกิจกรรมแรก สร้างความตระหนักในเรื่อง EF ให้ผู้บริหารในรูปแบบ Onsite  เชิญผู้บริหารจากหน่วยงาน 4หน่วยงาน คือ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต1 และเขต 2 ผู้บริหารอปท. และผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน (จัด 12 ธค.64) ส่วนการอบรมครู จัดแบบ Online

       2. คัดเลือกครูแกนนำ EF (ครูก.) จำนวนประมาณ 20 คน จากครูที่ได้รับการอบรมในปี 2564 อบรมทบทวนความรู้เดิม และเพิ่มเติมการทำแผนการจัดประสบการณ์ ซึ่งครูอาจขาดเทคนิควิธีการนำ EF ไปบูรณาการในแผน รวมทั้งพัฒนาการเป็นวิทยากรในพื้นที่โดยมีอาจารย์อรทัย เหล่าอลงกรณ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ จัดอบรมเป็นเวลา 3 วัน

      3. ลงพื้นที่ ไปเป็นวิทยากรหลักร่วมกับศึกษานิเทศก์ ให้ความรู้แก่ครูในเรื่องแผนการจัดประสบการณ์ สาธิตการสอนเพื่อให้ครูเกิดความชัดเจนในการนำความรู้ EF มาจัดประสบการณ์เรียนรู้ในชั้นเรียน

การสร้าง/ประสานเครือข่าย

 • สร้างเครือข่ายคณะทำงานซึ่งเป็นศน.และนักวิชาการในทุกสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนปฐมวัย
 • ประสานความร่วมมือกับผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา
 • ประสานความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด โดยคณะดำเนินงานมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธาน เป็นหลักในการขับเคลื่อนและเห็นความสำคัญของการศึกษาปฐมวัย  ศน.เป็นเลขาธิการ ขับเคลื่อนประสานติดต่อของบประมาณ เชิญคณะทำงานมาประชุม คณะอำนวยการ ประกอบด้วย ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เขต 2 สาธารณสุขจังหวัด พมจ. ครูใหญ่ ตชด. ผอ.การศึกษาพิเศษ วิทยาลัยชุมชนน่าน  คณะทำงานมี ศึกษานิเทศก์ หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา เช่น รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่  นักวิชาการของอปท. ผู้บริหารสถานศึกษา (หน่วยงานละ 1 คน) ครูผู้สอน รวมทั้งหมด 30 คน มาร่วมกันออกแบบ วางแผนการทำงาน (โดยศน.ร่างตัวอย่างไว้ก่อน) แลกเปลี่ยน บริหารงบประมาณร่วมกัน

การติดตาม/นิเทศ/coaching

 • ติดตามการนิเทศโรงเรียนที่ใช้ความรู้ EF ในการจัดการเรียนการสอนโดยศน.แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาและนักวิชาการเป็นผู้ทำการคัดเลือกโรงเรียนที่จะนิเทศติดตามตั้งเป้าไว้ 20 โรงเรียนจากทุกสังกัด ส่วนโรงเรียนอื่นๆ ให้นำเสนอการเรียนการสอนผ่านคลิปวิดีโอ

การต่อยอด/นวัตกรรม/ วิจัย

 • เกิดกระบวนการทำงานแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ โดยใช้รูปแบบ NECDC Model 

N คือการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย จ.น่าน

E Evaluation ทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาครูสู่ผู้เรียน ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เป้าหมายคือ “คุณภาพของเด็ก จ.น่านสมวัย” อันเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน วางแผนการทำงานร่วมกัน วางแผนการใช้งบประมาณที่มีอยู่ร่วมกัน

C Care for early childhood 

D Development ระบบดูแลช่วยเหลือร่วมกัน โดย 1 ใช้ข้อมูลสารสนเทศของปฐมวัยระดับจังหวัดร่วมกัน แล้วนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวางนโยบายและวางแผน 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรร่วมกัน 3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่างๆ

C Check & AAR นิเทศติดตามแบบบูรณาการร่วมกัน 4 สังกัด ศธ. (ศน. เขตพื้นที่ ศธจ.) พมจ. สธ.อปท. แล้วมาพูดคุยกัน

การแก้ปัญหา

 • ปัญหาการไม่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ  เช่น เห็นว่าเป็นการทำงานซ้ำซ้อนบ้าง หรือไม่ใช่งานใน หน้าที่โดยตรงบ้าง จึงได้แก้ปัญหาโดยการพูดคุย ทั้งผ่านไลน์กลุ่ม ไลน์ส่วนตัว ใช้ความสัมพันธ์ที่ดีส่วนตัวโทร.คุยก่อนส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมอย่างเป็นทางการ ให้หน่วยงานที่เข้าร่วมได้ร่วมคิดร่วมทำ เพื่อให้รู้สึกมีความเป็น เจ้าของงาน มีคนให้ความสำคัญ มีความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ บริหารจัดการร่วมกัน
 • ปัญหางบประมาณ ศธ.มีน้อย หากเสนอเรื่องเข้าสู่คณะทำงานระดับจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบก็จะได้รับงบประมาณสนับสนุน หรือบางครั้งอาศัยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมาร่วมดำเนินงาน

ปัจจัยความสำเร็จ

 • ผู้ว่าราชการเห็นความสำคัญ ทำให้ขับเคลื่อนได้สะดวก ขับเคลื่อนได้ทั้งจังหวัด โดยใช้นโยบายจังหวัดขับเคลื่อน คือทำร่างคำสั่งการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย เข้าคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม
 • สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพมจ. โดยศน.เป็นเลขาฯร่วมของคณะทำงานระดับจังหวัด
 • อาศัยความร่วมมือจากหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา การดำเนินงานจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่
 • ขึ้นอยู่กับการผลักดันของหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา
 • การประสานงาน ต้องอาศัยทักษะในการประสาน ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ การสร้างความเป็นกัลยาณมิตร อ่อนน้อมถ่อมตน ใช้ระบบการทำงานแบบพี่น้อง รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ให้โอกาส การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกัน มีความโปร่งใส 

ผลสัมฤทธิ์ / การเปลี่ยนแปลง

 • มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดน่าน
 • มีกระบวนการทำงานแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ โดยใช้รูปแบบการทำงาน NECDC Model

Related Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

74,430แฟนคลับชอบ
- โครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่” -
- EF Development Tools -

Latest Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.นครราชสีมา 

ผอ.สวัสดิ์ได้รับการแนะนำจากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ให้รู้จัก EF รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง EF ในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP)อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมกับสถาบัน RLG เพิ่มเติม  แล้วเห็นว่า EF เป็นความรู้พื้นฐานหรือความรู้ปฐมบทที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าสถานะใดควรต้องรู้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองชนชั้นกลางขึ้นไปที่มีความรู้ หรือเป็นความรู้ในหมู่ครูอาจารย์หรือแพทย์เท่านั้น  ครอบครัวที่ด้อยโอกาสก็ควรต้องรู้ สรุปคือสังคมไทยควรต้องเรียนรู้เรื่อง EF เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันจึงสนับสนุนให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนได้รับการอบรม EF จากสถาบัน RLG และดำเนินการปรับสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้เล่นอิสระอย่างปลอดภัยและมีความสุข...

นายจรูญ น้อยสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน จ.ตราด

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQD) กสศ.ซึ่งทำให้ผอ.จรูญได้เริ่มรู้จัก EF แล้วทำให้อยากรู้ว่า EF คืออะไร เมื่อพบว่าสถาบัน RLG มีการอบรมเรื่องนี้จึงสมัครเข้ารับอบรมพร้อมครูอนุบาล 2 คน  แล้วได้เห็นว่า EF เป็นคำตอบเรื่องการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ จึงนำความรู้ EF มาถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียน โดยใช้สื่อจากสถาบันRLG ให้ครูเรียนรู้ และมอบหมายให้รองผอ.ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนความรู้ EF สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอนุบาล...