นางพิฐชญาณ์  ไพรดำ  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

นางพิฐชญาณ์  ไพรดำ  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ศน.พิฐชญาณ์ได้เข้าร่วมอบรม EF กับสถาบัน RLG เมื่อ 26 -28 พฤศจิกายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ รู้สึกว่าเป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจ จนตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องทำให้ครูมีการพัฒนา EF ให้เด็กเป็นเป้าหมาย และ ครูต้องออกแบบการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการพัฒนา EF มากที่สุด...
นางพิฐชญาณ์  ไพรดำ  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

นางกังสดาล แจ้งมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 2

จากการรับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย ศน.กังสดาลพบว่า ผลสรุปในทุกสิ้นปีการศึกษา เด็กปฐมวัยของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 มีผลพัฒนาการด้านสติปัญญาต่ำกว่าพัฒนาการด้านอื่นๆ และเมื่อได้รับความรู้เรื่อง EF จึงเห็นว่าควรต้องพัฒนาทักษะสมอง EF ให้เด็กปฐมวัย...
นางพิฐชญาณ์  ไพรดำ  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

นางสาวปวีณา ธิติวรนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สธจ. สุพรรณบุรี

จากการเข้าอบรม “โครงการอบรมศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะสมอง EF และการใช้เครื่องมือเพื่อส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2” และเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการถอดบทเรียนศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียน” ทำให้...
นางพิฐชญาณ์  ไพรดำ  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

นางปิยะนุช ไชยสมทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สธจ. น่าน

เมื่อได้รับความรู้เรื่องทักษะสมอง EF และเห็นความสำคัญของ EF แล้ว ศน.ปิยะนุชจึงคิดขับเคลื่อนความรู้ EF ในจังหวัดน่าน ในขณะเดียวกันก็เป็นหลักในการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรสังกัดต่างๆ 4 กระทรวง...
นางพิฐชญาณ์  ไพรดำ  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

นายจิตกร มาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ระยอง เขต 1

เดิม ศน.จิตกร มาแก้ว เป็นครูซึ่งได้รับการอบรมครูแกนนำ EF แล้วมาเป็นวิทยากร EF ต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ให้ความรู้ EF แก่ครู ก.ในภาคตะวันออก อบรมครูปฐมวัยทั้งจังหวัด เมื่อมาเป็นศน. ก็เข้าร่วมการขับเคลื่อน EF...
นางพิฐชญาณ์  ไพรดำ  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

นางอัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สธจ. ขอนแก่น

ในขณะที่ศน.กฤษณา เป็นผู้นำศธจ.ในการขับเคลื่อน EF จังหวัดขอนแก่น ศน.อัจจชิญา ก็ร่วมทีมสนับสนุน เข้ารับการอบรม EF และเรียนรู้จากเครือข่าย EF ขอนแก่นออนไลน์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาไปด้วยกัน  แล้วร่วมทีมศธจ.ขับเคลื่อนความรู้ EF สู่ครูและโรงเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ...