สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

นายพงษ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. เชียงราย เขต 4

ศน.พงษ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง เริ่มสนใจเรื่องทักษะสมอง EF จากสื่อ (กล่องล้อมรัก) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)จัดมอบให้แจกตามโรงเรียน ต่อมาเข้ารับการอบรมเรื่อง EF กับสถาบัน RLG ที่จัดอบรมให้ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่อง EF มากขึ้น เห็นความสำคัญของ EF ว่าเป็นความรู้ใหม่ในการพัฒนาเด็กที่น่าจะนำไปขยายสู่ครู จากนั้นจึงนำความรู้ EF บูรณาการเข้าไปกับการอบรมพัฒนาครู การนิเทศ การประชุมผู้บริหาร รวมทั้งเข้าร่วมขับเคลื่อน EF กับหน่วยงานสาธารณสุข อำเภอพญาเม็งราย เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ EF ในอำเภอพญาเม็งราย แล้วขยายความรู้ EF สู่โรงเรียนแกนนำ EF ในพื้นที่ที่รับผิดชอบอำเภออื่นๆ โดยใช้อำเภอพญาเม็งรายเป็นต้นแบบ เกิดผลสัมฤทธิ์ทางพัฒนาการและทักษะสมอง EF ของเด็กในโรงเรียนที่มีการส่งเสริม EF ที่ประเมินผลได้แม้จะเป็นโรงเรียนชายขอบที่มีเด็กนักเรียนชนเผ่าซึ่งครูมีปัญหาการสื่อสารกับเด็กและผู้ปกครองก็ตาม

การขับเคลื่อน EF ที่เป็นรูปธรรม

 • ขับเคลื่อนขยายผลความรู้ EF ร่วมกับเครือข่าย EF อำเภอพญาเม็งราย สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจเรื่อง EF บูรณาการความรู้ EF เข้าไปในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน การอบรมพัฒนาครู การนิเทศโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ คือ อ.เชียงของ อ.เทิง อ.ขุนตาล อ.เวียงแก่น อ.พญาเม็งราย
 • ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งเรื่อง EF ให้สถานศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษา EF ต้นแบบ
 • เสนอโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย สพป.เชียงราย เขต 4  โดยบูรณาการความรู้ EF เข้าไปในกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย
 • ร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอพญาเม็งราย ขยายความรู้ EF สู่โรงเรียนแกนนำในพื้นที่อำเภออื่นๆ โดยใช้อำเภอพญาเม็งรายเป็นต้นแบบอีก 4 อำเภอ คือ อ.เชียงของ อ.เวียงแก่น อ.เทิง อ.ขุนตาล

การสร้าง/ประสานเครือข่าย

 • ประสานกับโรงพยาบาลพญาเม็งรายและสาธารณสุขอำเภอพญาเม็งราย เข้าร่วมเป็นเครือข่าย EF ขับเคลื่อนความรู้ EF ในกลุ่มเด็กปฐมวัย  โดยประสานความร่วมมือในฐานะเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษาปฐมวัย ร่วมประชุม ร่วมกิจกรรม ศึกษาการดำเนินงานพัฒนา EF ในโรงเรียนในพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย 20 โรงเรียน ร่วมนิเทศโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่
 • เชื่อมประสานกับผู้บริหารโรงเรียนและสาธารณสุขในอำเภออื่นๆ เพื่อขยายความรู้ EF  โดยเริ่มที่อำเภอเชียงของ เนื่องจากรู้จักกับสาธารณสุขเชียงของเป็นการส่วนตัว เชื่อมประสานกับผู้บริหารโรงเรียน จัดกิจกรรมให้ความรู้ EF สร้างความตระหนักเรื่อง EF ให้กับครูและผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอเชียงของ โดยเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาเม็งรายและบุคลากรสาธารณสุขมาถ่ายทอดความรู้EF ผู้บริหารโรงเรียนตอบรับอย่างดี เห็นความสำคัญของ EF ให้ครูนำความรู้ EF สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน

การติดตาม/นิเทศ/coaching

 • นิเทศติดตามครูแกนนำที่เข้าร่วมอบรม EF
 • ในการนิเทศครูโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ สปพ.เชียงรายเขต 4  5 อำเภอส่งเสริมสนับสนุนครูปฐมวัยให้จัดกิจกรรมส่งเสริม EF ในชั้นเรียน วิเคราะห์ความสอดคล้องการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยว่าสามารถนำเรื่อง EF สอดแทรกในกิจกรรม งาน โครงการอย่างไร
 • สร้างความเข้าใจใน EF Guideline แก่ครูปฐมวัย แนะนำให้ครูใช้ EF Guideline ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม EF และพัฒนาการของเด็ก

การต่อยอด/นวัตกรรม/ วิจัย

 • ในการขับเคลื่อน EF มีการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ EF และเกิดการผลิตสื่อส่งเสริมพัฒนา EF ให้เด็ก เป็นสื่อทวิภาษาที่ใช้สื่อสารเรื่อง EF กับเด็กและผู้ปกครองชนเผ่า

การแก้ปัญหา

 • ปัญหาการสื่อสารกับเด็กและผู้ปกครองชนเผ่า ในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบทั้ง 5 อำเภอ มีเด็กชนเผ่าอยู่ทุกอำเภอ เช่น ม้ง เย้า มูเซอ การสื่อสารถ่ายทอดความรู้ EF สู่ผู้ปกครองเพื่อให้การพัฒนา EF มีความต่อเนื่องทั้งโรงเรียนและที่บ้าน ทำได้ยากโรงเรียนจึงจัดทำสื่อทวิภาษา เช่นหนังสือนิทานที่มีทั้งภาษากลางและภาษาชนเผ่าแล้วแทรกเรื่อง EF เข้าไปในเนื้อหาด้วย
 • ความรู้ EF เป็นเรื่องทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้สู่ผู้บริหาร ถ้าถ่ายทอดโดยบุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหารจะให้การยอมรับเชื่อถือมากกว่า การขับเคลื่อน EF ร่วมกับสาธารณสุขจึงได้รับการยอมรับจากผู้บริหารเป็นอย่างดี

ผลสัมฤทธิ์ / การเปลี่ยนแปลง

 • ผลประเมินพัฒนาการเด็กนักเรียนในอำเภอพญาเม็งรายสูงที่สุดใน 5 อำเภอ ทั้งๆ ที่อำเภออื่นมีบริบทที่ดีกว่า เจริญกว่าพญาเม็งราย
 • ผลการประเมิน EF ก่อนและหลังการส่งเสริม EF ในโรงเรียนแกนนำ เห็นได้ว่าเด็กมีพัฒนาการ EF ที่ดีขึ้น

Related Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

74,430แฟนคลับชอบ
- โครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่” -
- EF Development Tools -

Latest Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.นครราชสีมา 

ผอ.สวัสดิ์ได้รับการแนะนำจากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ให้รู้จัก EF รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง EF ในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP)อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมกับสถาบัน RLG เพิ่มเติม  แล้วเห็นว่า EF เป็นความรู้พื้นฐานหรือความรู้ปฐมบทที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าสถานะใดควรต้องรู้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองชนชั้นกลางขึ้นไปที่มีความรู้ หรือเป็นความรู้ในหมู่ครูอาจารย์หรือแพทย์เท่านั้น  ครอบครัวที่ด้อยโอกาสก็ควรต้องรู้ สรุปคือสังคมไทยควรต้องเรียนรู้เรื่อง EF เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันจึงสนับสนุนให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนได้รับการอบรม EF จากสถาบัน RLG และดำเนินการปรับสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้เล่นอิสระอย่างปลอดภัยและมีความสุข...

นายจรูญ น้อยสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน จ.ตราด

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQD) กสศ.ซึ่งทำให้ผอ.จรูญได้เริ่มรู้จัก EF แล้วทำให้อยากรู้ว่า EF คืออะไร เมื่อพบว่าสถาบัน RLG มีการอบรมเรื่องนี้จึงสมัครเข้ารับอบรมพร้อมครูอนุบาล 2 คน  แล้วได้เห็นว่า EF เป็นคำตอบเรื่องการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ จึงนำความรู้ EF มาถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียน โดยใช้สื่อจากสถาบันRLG ให้ครูเรียนรู้ และมอบหมายให้รองผอ.ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนความรู้ EF สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอนุบาล...