สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. สุรินทร์เขต 3

ศน.อานันท์ปภาได้รู้จักเรื่อง EF จากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาที่ใช้กระบวนการเรียนรู้จิตศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนา EF ให้นักเรียน แล้วเข้าอบรมเรียนรู้ EF เพิ่มเติมกับสถาบัน RLG ต่อจากนั้นได้นำความรู้ EF มาขยายผลกับระดับชั้นปฐมวัยของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) กสศ. จำนวน 10 โรง จัดอบรมครูเรื่องความรู้ฐานราก คือ ทักษะสมอง EF พัฒนาการ 4 ด้าน และ Self  โดยสอดแทรกความรู้ EF เข้าไปใน 6 กิจกรรมหลักที่ครูจัดให้เด็กอนุบาลอยู่แล้ว รวมทั้งส่งเสริมให้ครูร่วมกับผู้ปกครองใช้กิจกรรมงานบ้าน งานครัว งานสวน งานสำรวจ การเล่นอิสระพัฒนา EF ให้เด็กในช่วงเวลาที่เด็กอยู่บ้าน หลังเลิกเรียน ในวันหยุด และในช่วงที่โรงเรียนปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิด ซึ่งนำมาสู่งานวิจัยที่ศน.อานันท์ปภา กำลังทำร่วมกับครู เรื่องการพัฒนาทักษะสมอง EF ผ่านกิจกรรมงานบ้าน งานสวน งานครัว ฯลฯ และเป็นการขยายความรู้ EF สู่ผู้ปกครองด้วย

 ศน.วางแผนที่ขยายความรู้ EF ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบ 6 อำเภอ ทั้งโรงเรียน สพฐ.และตชด. โดยขณะนี้ได้เสนอโครงการอบรมครูปฐมวัย2 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวมทั้งจะร่วมกับศน.เขตพื้นที่อื่นๆ และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขับเคลื่อน EF ในวงกว้างถึงระดับจังหวัด

การขับเคลื่อน EF ที่เป็นรูปธรรม

 • จัดอบรมเรื่อง EF แก่ครูโรงเรียนในโครงการเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) กสศ.จำนวน 10 โรงเรียน ทั้งระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษา ให้ความรู้ฐานราก คือ ทักษะสมอง EF พัฒนาการ 4 ด้าน และ Self  โดยสอดแทรกความรู้ EF เข้าไปใน 6 กิจกรรมหลักที่ครูจัดให้เด็กอนุบาล
 • ส่งเสริมให้ครูโรงเรียนในโครงการเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) กสศ.ใช้กิจกรรมงานบ้าน งานสวน งานครัว งานสวน งานสำรวจ การเล่นอิสระพัฒนาทักษะสมอง EF โดยร่วมกับผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์และประเมินผล

การสร้าง/ประสานเครือข่าย

 • สื่อสารกับเครือข่ายโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน
 • กำลังติดต่อประสานกับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และศน.พื้นที่การศึกษาเขต 2 เพื่อจะร่วมกันขยายการขับเคลื่อน EF

การติดตาม/นิเทศ/coaching

 • หลังจากอบรมครูให้ได้รับความรู้ EF แล้ว ได้ติดตามนิเทศ ทบทวนว่าครูเข้าใจ EF อย่างไร และให้คำแนะนำ

การต่อยอด/นวัตกรรม/ วิจัย

 • ทำการวิจัยร่วมกับครู เรื่องการพัฒนาทักษะ EF ผ่านกิจกรรมงานบ้าน งานสวน งานครัว ฯลฯ ในโรงเรียนเครือข่ายจิตศึกษา อยู่ในขั้นตอนเก็บข้อมูลและจะมีการ PLC ถอดบทเรียนกับครู
 • เสนอโครงการอบรมเรื่อง EF แก่ครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ คือโรงเรียนสพฐ.และโรงเรียนตชด. โดยจัดในรูปแบบทั้ง Online และ Onsite จัดอบรม 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน

การแก้ปัญหา

 • ปัญหาครูอบรมแล้วยังไม่เข้าใจ EF หรือถ้าให้ข้อมูลเชิงวิชาการ ครูจะไม่เข้าใจ จึงใช้วิธีเชื่อมโยง EF กับ 6 กิจกรรมหลักตามหลักสูตรปฐมวัยที่ครูจัดให้เด็กอยู่แล้ว เปรียบเทียบ EF กับคุณลักษณะของเด็กตามหลักสูตร เช่นเด็กรู้จักอดทนรอคอย คือ EF ยับยั้งชั่งใจ เป็นต้น แล้วค่อยเข้าสู่ทฤษฎี เนื้อหา EF
 • ยังไม่มีศธจ.ที่จะเป็นผู้นำการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด จึงประสานความร่วมมือกับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และศน.พื้นที่เขตอื่นที่ขับเคลื่อน EF ได้ดี

ผลสัมฤทธิ์ / การเปลี่ยนแปลง

 • ครูใจเย็นมากขึ้น รอให้เด็กได้คิดได้ตอบเอง ครูรู้จักใช้คำถามกระตุ้นให้เด็กได้คิด ไม่ตัดสินเด็ก ใช้คำพูดเชิงบวก ใช้วินัยเชิงบวก มีการสังเกตพฤติกรรมเด็ก เข้าใจธรรมชาติเด็กมากขึ้น 
 • เด็กมีพัฒนาการ EF ดี สามารถกำกับตัวเอง ควบคุมตนเองได้ดีมีความภาคภูมิใจในตัวเองจากการที่ได้ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง
 • ผู้ปกครองให้การตอบรับที่ดี สะท้อนว่าลูกสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง มีความรับผิดชอบมากขึ้น มีทักษะในการทำสิ่งต่างๆ ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง และช่วยแก้ปัญหาติดโทรศัพท์ ติดโทรทัศน์

Related Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

74,430แฟนคลับชอบ
- โครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่” -
- EF Development Tools -

Latest Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.นครราชสีมา 

ผอ.สวัสดิ์ได้รับการแนะนำจากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ให้รู้จัก EF รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง EF ในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP)อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมกับสถาบัน RLG เพิ่มเติม  แล้วเห็นว่า EF เป็นความรู้พื้นฐานหรือความรู้ปฐมบทที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าสถานะใดควรต้องรู้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองชนชั้นกลางขึ้นไปที่มีความรู้ หรือเป็นความรู้ในหมู่ครูอาจารย์หรือแพทย์เท่านั้น  ครอบครัวที่ด้อยโอกาสก็ควรต้องรู้ สรุปคือสังคมไทยควรต้องเรียนรู้เรื่อง EF เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันจึงสนับสนุนให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนได้รับการอบรม EF จากสถาบัน RLG และดำเนินการปรับสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้เล่นอิสระอย่างปลอดภัยและมีความสุข...

นายจรูญ น้อยสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน จ.ตราด

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQD) กสศ.ซึ่งทำให้ผอ.จรูญได้เริ่มรู้จัก EF แล้วทำให้อยากรู้ว่า EF คืออะไร เมื่อพบว่าสถาบัน RLG มีการอบรมเรื่องนี้จึงสมัครเข้ารับอบรมพร้อมครูอนุบาล 2 คน  แล้วได้เห็นว่า EF เป็นคำตอบเรื่องการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ จึงนำความรู้ EF มาถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียน โดยใช้สื่อจากสถาบันRLG ให้ครูเรียนรู้ และมอบหมายให้รองผอ.ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนความรู้ EF สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอนุบาล...