สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

นางสาวปวีณา ธิติวรนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สธจ. สุพรรณบุรี

จากการเข้าอบรม “โครงการอบรมศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะสมอง EF และการใช้เครื่องมือเพื่อส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2” และเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการถอดบทเรียนศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียน” ทำให้ ศน.ปวีณาได้เรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อน EF ของเพื่อนศึกษานิเทศก์ต่างจังหวัด ต่างสังกัด นำมาเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนางานของตนเอง โดยนำความรู้ EF ไปขยายผลให้กับครูวิชาการและผู้บริหารโรงเรียนในความรับผิดชอบ 5 โรงเรียน จนมีการขับเคลื่อน EF แบบเข้มข้นในโรงเรียนที่ใช้ความรู้ EF ทุกห้องเรียน 1 โรง อีกทั้งมีความพยายามในการขยายความรู้ EF แก่ผู้บริหารและครูในวงกว้างให้เห็นความสำคัญ  ต่อมายังเข้าร่วมขับเคลื่อน EF ในระดับจังหวัดในปีงบประมาณ 2565 มีแผนงานถ่ายทอดขยายความรู้ EF ให้กับครูปฐมวัยจำนวน 14 คนอย่างจริงจัง โดยกำหนดเป็นประเด็นท้าทาย ระบุไว้ในข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ศึกษานิเทศก์ ในหัวข้อ “นิเทศผสมผสานตามแนวคิด Blended learning เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย”เกิดการพัฒนาการนิเทศผสมผสานตามแนวคิด Blended Learning เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย และจัดทำคู่มือนิเทศผสมผสานตามแนวคิด Blended learning ด้วย

การขับเคลื่อน EF ที่เป็นรูปธรรม

 • ในปีงบประมาณ 2564 ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรม “โครงการอบรมศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะสมอง EF และการใช้เครื่องมือเพื่อส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2” ไปขยายผลแบบปูพรมให้กับครูวิชาการและผู้บริหารในโรงเรียนที่รับผิดชอบ จำนวน 5 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้ขับเคลื่อน EF แบบเข้มข้นในโรงเรียนที่ผู้บริหารและครูให้ความสนใจนำ EF ไปใช้ทุกห้องเรียน จำนวน 1 โรงเรียน
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารและครูปฐมวัยให้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม”  ในหัวข้อ “EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย” มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม รวม 566 คน เพื่อให้ความรู้ EF ขยายสู่กลุ่มเป้าหมาย(ผู้บริหารและครูปฐมวัย)ในวงกว้าง
 • ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยและ EF ระดับจังหวัด โดยการบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวง
 • วางแผนงานต่อเติมเสริมความรู้และทักษะสำคัญให้แก่ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในปีงบประมาณ 2565 ผ่านบริการทางวิชาการด้วยระบบออนไลน์ 2 รูปแบบ ได้แก่

    1) นิเทศออนไลน์ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ไปกับ “KRU Class” ได้ทุกที่ทุกเวลา

    2) อบรมออนไลน์ โดยวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัย เพื่อสร้างประสบการณ์ คุณภาพด้วย EF ปฐมวัย เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) เพื่อยกระดับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาเด็กปฐมวัย

การสร้าง/ประสานเครือข่าย

 • ประสานกับผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนในความรับผิดชอบเพื่อนำความรู้ EF ไปขยายผลกับผู้บริหารและครู
 • ประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด กับ 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ  โดยในปีงบประมาณ 2565 ได้มีโอกาสรับงานต่อจากผู้รับผิดชอบคนเดิม ให้ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

การติดตาม/นิเทศ/coaching

 • ได้นิเทศ ติดตาม coaching ให้กับครูปฐมวัยและผู้บริหารของโรงเรียนปรีดาวิทย์ รวมจำนวน 14 คน โดย “พาดู พาคิด พาทำ”  เพิ่มเสริมเติมแต่งแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัยทุกห้องเรียน ปรับปรุงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้กับเด็ก  แต่เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีถูกจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสีแดงเข้มตามมาตรการของสถานการณ์โควิด ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการลงนิเทศ ติดตาม แบบพบเจอกัน ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายจึงจะสามารถลงพื้นที่ได้อีก

การต่อยอด/นวัตกรรม/ วิจัย

 • เกิดการพัฒนาการนิเทศผสมผสานตามแนวคิด Blended Learning โดยกำหนดเป็นประเด็นท้าทาย ระบุไว้ในข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ศึกษานิเทศก์ ในหัวข้อ “นิเทศผสมผสานตามแนวคิด Blended learning เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย” โดยการนิเทศผสมผสาน 3 ลักษณะ คือ การนิเทศแบบ Online การนิเทศแบบ On Demand และการนิเทศแบบ Onsiteเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์วิถีใหม่
 • การนิเทศผสมผสานตามแนวคิด Blended Learning เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย มีวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้

      ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประเด็นและบริบทการนิเทศ

      1) ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

      2) ศึกษาวิเคราะห์สภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาทักษะสมอง EF ของครูปฐมวัยที่
          เข้าร่วมการพัฒนา

      3) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตำรา และวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศแบบ
         ร่วมมือ, การนิเทศแบบร่วมพัฒนา, การนิเทศแบบพัฒนาวิชาชีพ, การนิเทศออนไลน์, ความรู้ที่
          เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะสมอง EF
      4) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นด้านการนิเทศจากครูปฐมวัย ผู้บริหาร
          โรงเรียน และศึกษานิเทศก์

      ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการนิเทศ

นำข้อมูลวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการนิเทศ มากำหนดรายละเอียดของกิจกรรมในการจัดทำแผนนิเทศ ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ครูปฐมวัยที่เข้าร่วมพัฒนา ดังต่อไปนี้

1) กำหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาตามความต้องการจำเป็นของครู โดยใช้การนิเทศผสมผสาน
    ตามแนวคิด Blended learning เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การ
    เรียนรู้พัฒนาทักษะสมอง EF ให้กับครูปฐมวัย

2) เลือกแนวทางและวิธีการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3) จัดทำแผนนิเทศ โดยระบุหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประเด็นการนิเทศแผนดำเนินการ กิจกรรมการนิเทศ ปฏิทินนิเทศ เครื่องมือนิเทศ และผลที่คาดว่าจะได้รับ

       ขั้นตอนที่ 3 สร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ

1) พัฒนาระบบการนิเทศผสมผสานตามแนวคิด Blended learning โดยวิธีการนิเทศทางตรงผสมผสานกับการนิเทศทางไกล ในลักษณะ On Demand และ Online ด้วยสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Google Tools, Line Application, Facebook Group, Clip Video, การประชุม Conference เป็นต้น

 2) จัดทำคู่มือนิเทศผสมผสานตามแนวคิด Blended learning เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย

 3) สร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อติดตาม ประเมินผลนิเทศผสมผสานตามแนวคิด Blended learning เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย   

 ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ

 ดำเนินการนิเทศผสมผสานตามวิธีการและกิจกรรมการนิเทศที่กำหนดไว้ตามแผนนิเทศ

 1) ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้รับการนิเทศ เพื่อให้การนิเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 2) นิเทศตามขั้นตอน ระยะเวลา และใช้เครื่องมือตามที่กำหนด ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน

 3) สะท้อนผลการนิเทศให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ นำไปปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบกิจกรรม และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย

  ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลและสรุปรายงานการนิเทศ

 1) ประเมินผลด้านความรู้ ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย

 2) ประเมินผลด้านการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย จากแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย

 3) ประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย

 4) ประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศออนไลน์

 5) สรุปผลการนิเทศผสมผสาน สะท้อนผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็มและพัฒนา ต่อยอด

การแก้ปัญหา

 • ในภาพรวม กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารและครูปฐมวัยยังไม่เข้าใจการพัฒนาทักษะสมอง EF มากพอ ส่งผลให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ยังไม่สอดคล้องกับการพัฒนา EF หรือไม่สามารถส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้เด็ก จึงต้องจัดการให้ความรู้ EF อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศแก่ผู้เกี่ยวข้องในวงกว้าง ซึ่งในสถานการณ์โควิดได้ปรับวิธีการให้ความรู้ EF ด้วยการอบรมออนไลน์ นิเทศออนไลน์ 

ผลสัมฤทธิ์ / การเปลี่ยนแปลง

 • เกิดการขับเคลื่อน EF แบบเข้มข้นในโรงเรียนที่ใช้ความรู้  EF ทุกห้องเรียน 1 โรง เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นทำงานในช่วงระยะเวลาสั้น และมีอุปสรรคจากสถานการณ์โควิด จึงยังไม่สามารถระบุสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนได้

Related Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

74,430แฟนคลับชอบ
- โครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่” -
- EF Development Tools -

Latest Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.นครราชสีมา 

ผอ.สวัสดิ์ได้รับการแนะนำจากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ให้รู้จัก EF รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง EF ในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP)อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมกับสถาบัน RLG เพิ่มเติม  แล้วเห็นว่า EF เป็นความรู้พื้นฐานหรือความรู้ปฐมบทที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าสถานะใดควรต้องรู้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองชนชั้นกลางขึ้นไปที่มีความรู้ หรือเป็นความรู้ในหมู่ครูอาจารย์หรือแพทย์เท่านั้น  ครอบครัวที่ด้อยโอกาสก็ควรต้องรู้ สรุปคือสังคมไทยควรต้องเรียนรู้เรื่อง EF เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันจึงสนับสนุนให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนได้รับการอบรม EF จากสถาบัน RLG และดำเนินการปรับสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้เล่นอิสระอย่างปลอดภัยและมีความสุข...

นายจรูญ น้อยสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน จ.ตราด

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQD) กสศ.ซึ่งทำให้ผอ.จรูญได้เริ่มรู้จัก EF แล้วทำให้อยากรู้ว่า EF คืออะไร เมื่อพบว่าสถาบัน RLG มีการอบรมเรื่องนี้จึงสมัครเข้ารับอบรมพร้อมครูอนุบาล 2 คน  แล้วได้เห็นว่า EF เป็นคำตอบเรื่องการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ จึงนำความรู้ EF มาถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียน โดยใช้สื่อจากสถาบันRLG ให้ครูเรียนรู้ และมอบหมายให้รองผอ.ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนความรู้ EF สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอนุบาล...