logo-top-3

EF FOR TEACHER

View More
logo-top-2

EF FOR PARENT

View More
logo-top-2

EF SHOP

View More

สื่อชุด “พลังสมองเด็กไทย สร้างได้ด้วยพลังชุมชน”
โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยพลังชุมชน
สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
สร้างสรรค์โดย สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)

เกี่ยวกับ EF

ทักษะสมอง EF คืออะไร

ทำไมต้อง EF (Executive Function) รู้จัก …

IQ vs. EF

คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าคนที่มีไอคิวสูง ฉลา …

Plan and Organize จึงส่งผลต่อความสำเร็จของชีวิต

ทำเป็น ต้องได้ฝึกฝนเรื่องการวางแผนและจัด …

ริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) คืออะไร สำคัญตรงไหน

EF ด้านการริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) …

ความยั้งคิด สำคัญต่อชีวิตแค่ไหน

ทักษะสมองด้านยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibition …

ความจำเพื่อใช้งาน” คืออะไร?

ทำไมต้อง EF (Executive Function) Working …

ทักษะสมอง EF คือ พื้นฐานของ “ทักษะในศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills)

คนรุ่นใหม่จะอยู่รอดและประสบความสำเร็จได้ …

การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยพลังชุมชน

โลกแห่งเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซับซ้อน พลิกผัน คาดการณ์ได้ยาก เด็กไทยต้องมีทักษะ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ในการเรียน ทำงาน และดำรงชีวิต ทักษะเหล่านี้เรียกว่า ทักษะ สมอง EF (Executive Functions) ซึ่งเด็กจำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังเป็นทักษะสมองตั้งแต่ช่วงปฐมวัย จึงจะฝังราก ไปตลอดชีวิต เกิดเป็นทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เด็กไทยจะเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพที่เข้มแข็ง รู้เท่าทันและยืนอยู่ได้ อย่างสง่างามในโลกวันข้างหน้า ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทยในการสร้างรากฐานทุนมนุษย์การ พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยชุมชนมีส่วนร่วม จะเป็นการวางรากฐานแก่บุคคลในการเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ถึง เวลาที่สังคมต้องมีความเข้าใจหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง และตระหนักในบทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วม พัฒนาเด็กปฐมวัย

anty-child
กุมภาพันธ์ 08, 2018
หงุดหงิด ต่อต้าน เพราะคิดยืดหยุ่นไม่เป็น

Read More
doing-child
มีนาคม 10, 2018
วิธีส่งเสริมให้เด็กกล้าริเริ่ม ลงมือทำ

วิธีส่งเสริมให้ลูกกล้าริเริ่ม ลงมือทำ เพ …

Read More
ef-เกมฝึกสมาธิจดจ่อ-ควบคุมกำกับตนเอง
มีนาคม 12, 2018
เกมฝึกสมาธิจดจ่อ ควบคุมกำกับตนเอง

กิจกรรมสร้างเสริมทักษะความสามารถด้านการม …

Read More
จากโรงเรียนสู่บ้าน-ช่วยกันพัฒนา-EF-ให้เด็ก
มีนาคม 12, 2018
จากโรงเรียนสู่บ้าน ช่วยกันพัฒนา EF ให้เด็ก

Read More

ข่าว และกิจกรรม EF